POLKOWICE
UL. 3 MAJA 50

TEL. 693 585 931 lub 695 200 156

Regulamin korzystania z kompleksu basenowego w Polkowicach

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Właścicielem kompleksu basenowego położonego przy ul. 3 Maja 50 w Polkowicach jest gmina Polkowice.
 2. Infrastrukturę kompleksu basenowego stanowią:

  a) basen sportowy,

  b) basen rekreacyjny,

  c) dwie strefy dla nieumiejących pływać ze zjeżdżalniami wodnymi (dużą i małą),

  d) boisko do piłki siatkowej plażowej,

  e) plac zabaw,

  f) budynek administracyjno-gospodarczy.
 3. Kompleksem basenowym zarządza administrator wybrany przez gminę.
 4. Czynności administratora na obiekcie wykonywać będą pracownicy administratora zwani dalej obsługą.
 5. Godziny udostępnienia kompleksu basenowego określa administrator obiektu, a informację o tym umieszcza na tablicy informacyjnej przy obiekcie i na swojej stronie internetowej.
 6. Wstęp na teren kompleksu basenowego poza godzinami otwarcia jest zabroniony.


  § 2. Zasady korzystania z kompleksu basenowego

 7. Obiekt jest ogólnodostępny.
 8. Kompleks basenowy służy do celów wypoczynkowych, rekreacyjnych i sportowych.
 9. Z obiektów sportowych kompleksu basenowego można korzystać wyłącznie za zgodą obsługi.
 10. Użytkownicy kompleksu basenowego mogą korzystać z pomieszczeń socjalnych.
 11. Dzieci mogą przebywać na terenie obiektu oraz kąpać się wyłącznie pod nadzorem osoby pełnoletniej.
 12. Osoby nieumiejące pływać mogą korzystać wyłącznie ze stref dla nich przeznaczonych.
 13. Grupy zorganizowane powinny posiadać minimum jednego opiekuna na 15 dzieci.
 14. Opiekun grupy zorganizowanej, po wejściu na teren obiektu, zobowiązany jest skontaktować się z obsługą obiektu celem zapoznania się z zasadami korzystania z kompleksu basenowego.
 15. Opiekunowie grup zorganizowanych są zobowiązani do pouczenia swoich podopiecznych o zasadach korzystania z kompleksu basenowego.
 16. Warunkiem korzystania z kąpieli jest posiadanie odpowiedniego stroju kąpielowego:

  a) mężczyĽni – kąpielówki lub spodenki,

  b) kobiety – jedno lub dwuczęściowy strój kąpielowy,

  c) dzieci do 3. roku życia – pielucho-majtki.
 17. Przed wejściem na baseny należy bezwzględnie skorzystać z prysznica.
 18. Kąpiel jest dozwolona, jeśli na maszcie wywieszona jest flaga koloru białego.
 19. Wszystkie urządzenia oraz sprzęty mogą być wykorzystywane wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem.
 20. Korzystający z kompleksu basenowego mają obowiązek przestrzegania porządku na terenie obiektu.
 21. Korzystającym z kompleksu basenowego zabrania się:

  a) samowolnego przemieszczania urządzeń stanowiących wyposażenie obiektu,

  b) wynoszenia sprzętu poza obręb kompleksu basenowego,

  c) wchodzenia do wody z otwartymi ranami i opatrunkami,

  d) biegania po obrzeżach basenów,

  e) zabaw mogących narazić życie lub zdrowie użytkowników obiektu (np. popychania, wrzucania innych do wody, skoków do wody poza wyznaczonymi miejscami itp.),

  f) zakłócania wypoczynku, rekreacji, zajęć innym użytkownikom,

  g) rozpalania ognisk oraz grilli na terenie obiektu,

  h) oddawania potrzeb fizjologicznych poza miejscami do tego przeznaczonymi.
 22. Na terenie kompleksu basenowego obowiązuje zakaz:

  a) wnoszenia ostrych narzędzi oraz przedmiotów mogących stanowić zagrożenie dla innych użytkowników,

  b) wnoszenia, sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych, środków odurzających,

  c) palenia tytoniu i zażywania środków odurzających,

  d) wprowadzania zwierząt, za wyjątkiem psów przewodników,

  e) handlu i wieszania reklam bez zgody administratora,

  f) przebywania osób w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub będących pod wpływem środków odurzających,

  g) niszczenia obiektu i jego urządzeń pod odpowiedzialnością karną,

  h) wjazdu, wprowadzania i poruszania się po terenie obiektu wszelkimi pojazdami bez zgody administratora.
 23. Wszelkie skaleczenia, urazy oraz dostrzeżone niebezpieczeństwa i nieprawidłowości należy zgłaszać obsłudze obiektu.
 24. (stwierdzono nieważność).
 25. Obsługa obiektu ma prawo do usunięcia z terenu kompleksu basenowego osoby łamiące regulamin oraz niestosujące się do jej poleceń.
 26. (stwierdzono nieważność).


  § 3. Szczegółowe zasady korzystania ze zjeżdżalni wodnych

 27. Na zjeżdżalni wodnej dużej, dopuszcza się samodzielny zjazd dzieciom od lat 11.
 28. Zjeżdżalnia wodna mała przeznaczona jest dla dzieci w wieku od 5 lat do 10 lat.
 29. Na platformę zjeżdżalni należy wchodzić tylko po schodach oraz po drabince trzymając się krawędzi poręczy.
 30. Jednocześnie na platformie zjeżdżalni dużej mogą przebywać maksymalnie 3 osoby, a na platformie zjeżdżalni małej maksymalnie 4 osoby.
 31. Zjeżdżanie można rozpocząć wyłącznie:

  a) po zjeĽdzie poprzednika (tj. po przejechaniu przez poprzednika przynajmniej 1/2 długości zjeżdżalni),

  b) gdy poprzednik rezygnuje z jazdy (tj. po zejściu poprzednika z platformy),

  c) po odejściu poprzednika od wylotu zjeżdżalni.
 32. Niedozwolony jest zjazd w zegarkach, łańcuszkach, kolczykach itp.
 33. Zjazd może odbywać się tylko w pozycji leżącej na plecach, nogami skierowanymi w dół.
 34. Zjeżdżać można tylko pojedynczo.
 35. Podczas zjazdu nie wolno trzymać się krawędzi zjeżdżalni.
 36. Po wylądowaniu w wodzie niecki basenu należy natychmiast wstać i odejść od wylotu zjeżdżalni w celu zwolnienia miejsca dla następnych zjeżdżających.


  § 4. Szczegółowe zasady korzystania z boiska do piłki siatkowej plażowej

 37. Boisko jest terenem przeznaczonym do gry w piłkę siatkową plażową.
 38. Z boiska należy korzystać zgodnie z jego przeznaczeniem w sposób nie zagrażający innym użytkownikom kompleksu basenowego.
 39. Zabrania się przeszkadzania w trwających zajęciach lub grze.


  § 5. Szczegółowe zasady korzystania z placu zabaw

 40. Urządzenia zabawowe przeznaczone są dla dzieci w wieku od lat 3 do lat 12.
 41. (stwierdzono nieważność).
 42. Z urządzeń zabawowych należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem.
 43. Zabrania się:

  a) skakania z urządzeń zamontowanych na placu zabaw,

  b) wchodzenia na dach i górne elementy urządzeń zabawowych,

  c) zabaw mogących zagrozić bezpieczeństwu innym korzystającym z placu zabaw,

  d) korzystania z urządzeń przez więcej niż jedno dziecko na jednym miejscu jednocześnie,

  e) organizowania gier zespołowych w pobliżu urządzeń zabawowych,

  f) przebiegania lub przebywania w strefach bezpieczeństwa poszczególnych urządzeń, w trakcie ich użytkowania.


  § 6. Postanowienia końcowe

 44. Korzystanie z kompleksu basenowego jest równoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu.
 45. Skargi i wnioski należy składać obsłudze kompleksu basenowego lub w biurze administratora.