Deklaracja dostępności Polkowickie Przedsiębiorstwo Komunalne

Polkowickie Przedsiębiorstwo Komunalne zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Polkowickie Przedsiębiorstwo Komunalne.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.


Mogą zdarzyć się sytuacje, że niektóre dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:

 • pochodzą z różnych źródeł;
 • zostały opublikowane w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji;
 • zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

  Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

  • Deklarację sporządzono dnia:
  • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

  Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

  Informacje zwrotne i dane kontaktowe

  • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Łukasz Koźlarek.
  • E-mail: l.kozlarek@ppk.polkowice.pl
  • Telefon: 76 746 90 33

  Każdy ma prawo:

  • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

  Żądanie musi zawierać:

  • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
  • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
  • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

  Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

  Skargi i odwołania

  Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

  • Organ nadzorujący: Dyrektor Polkowickiego Przedsiębiorstwa Komunalnego
  • Adres: Polkowickie Przedsiębiorstwo Komunalne, ul. 3 Maja 51 59-100 Polkowice
  • E-mail: sekretariat@ppk.polkowice.pl
  • Telefon: 76 746 90 20

  Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.  Dostępność architektoniczna

  Siedziba Polkowickiego Przedsiębiorstwa Komunalnego mieści się przy ulicy 3 Maja 51

  Budynek 2 kondygnacyjny bez windy. Do budynku prowadzą 2 wejścia dla interesantów, które dostępne są dla osób na wózkach. Przy wejściu od strony ulicy 11-Lutego umiejscowiony jest dzwonek przywołujący pracownika. Pomieszczenia na I piętrze są niedostępne dla osób na wózkach (schody), w celu załatwienia sprawy należy udać się do jakiegokolwiek pomieszczenia biurowego, gdzie przywołany zostanie własciwy pracownik merytoryczny. W budynku na parterze znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych.

  W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

  W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

  Osoba z niepełnosprawnością może wejść do budynku z psem asystującym lub psem przewodnikiem.

  Lokalizacja miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych:

  • ulica 11-Lutego – 3 miejsca

  Informujemy, że obecnie nie udostępniamy tłumaczeń na język migowy za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.