Deklaracja dostępności Polkowickie Przedsiebiorstwo Komunalne

Polkowickie Przedsiębiorstwo Komunalne zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Polkowickie Przedsiebiorstwo Komunalne.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Łukasz Koźlarek.
 • E-mail: l.kozlarek@ppk.polkowice.pl
 • Telefon: 76 746 90 33

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Polkowickiego Przedsiębiorstwa Komunalnego
 • Adres: Polkowickie Przedsiębiorstwo Komunalne, ul. 3 Maja 51 59-100 Polkowice
 • E-mail: sekretariat@ppk.polkowice.pl
 • Telefon: 76 746 90 20

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.Dostępność architektoniczna

Siedziba Polkowickiego Przedsiębiorstwa Komunalnego mieści się przy ulicy 3 Maja 51

Budynek 2 kondygnacyjny bez windy. Do budynku prowadzą 2 wejścia dla interesantów, które dostępne są dla osób na wózkach. Przy wejściu od strony ulicy 11-Lutego umiejscowiony jest dzwonek przywołujący pracownika. Pomieszczenia na I piętrze są niedostępne dla osób na wózkach (schody), w celu załatwienia sprawy należy udać się do jakiegokolwiek pomieszczenia biurowego, gdzie przywołany zostanie własciwy pracownik merytoryczny. W budynku na parterze znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Osoba z niepełnosprawnością może wejść do budynku z psem asystującym lub psem przewodnikiem.

Lokalizacja miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych:

 • ulica 11-Lutego – 3 miejsca

Informujemy, że obecnie nie udostępniamy tłumaczeń na język migowy za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.